שמיטת כספים
"שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא ייגוש את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לה' " (דברים טו)
​​​​​​​
 
שמיטת כספים או שמיטת חובות היא חיוב ביהדות החל אחת לשבע שנים בסוף שנת השמיטה, לוותר על חובות כספיים שהגיע מועד פירעונם והם לא נגבו.  

שנת השמיטה תשמוט רק חובות של הלוואה , לא קניות בהקפה או תשלומי שכר עבודה.

כשראה הלל הזקן שנמנעו העם מלהלוות כספים זה את זה, משום שחששו לשמיטת חובותיהם,תיקן פְּרוֹזְבּוּל,

שטר חוזה המונע את שמיטת החובות בשמיטה.

 

 
​​

לראובן היו שלשה בעלי חוב בשנת השמיטה תשס"א, כמפורט להלן:
(א) אדם א' היה חייב לראובן כסף על מצרכים שקנה בחנותו.
(ב) אדם ב' היה חייב לראובן כסף על שהתקין מזגן בביתו.
ג) ראובן נתן לאדם ג' הלוואה, שזמן פירעונה יחול בראש חודש אלול תשס"א

​​
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT