ביעור פירות שביעית
"ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול" (ויקרא כה,ז) 
נוסף להגבלות באכילת הפירות ובסחר בהם יש חובה לבער מן הבית את הפירות כאשר כלה אותו מין מן השדה. 
​​​​​
את זה אנו למדים מהפסוק "ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול" (ויקרא כה,ז) 
מי שיש לו פירות שביעית, והגיעה שעת הביעור, מחלק מהן לשכניו וקרוביו ואומר: אחינו, בית ישראל, מי שצריך ליטול, ייטול.  (שביעית ח)

​​

Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT