ערכים

מקורות


 

מקור 1
"כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם"
"והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ"


 

מקור 2
"ושבתה הארץ"


 

מקור 3
"שבת לה'"
"ובשנה השביעית שבת שבת לה'"


 

מקור 4
"וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו. וצויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשת את התבואה לשלש השנים"

(ויקרא כה, כ-כא).


 

מקור 5
"ואכלו אביוני עמך"
"והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך, לעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבים הגרים עמך"


 

מקור 6
"ויתרם תאכל חית השדה"
"ולחיה אשר בארצך ולבהמתך" 
 


 

מקור 7
"והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך לעבדך
ולאמתך ולשכירך ולתושביך הגרים עמך"