קטעי מקורות
"לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים" ( קוהלת ג',א')

"רבי טרפון אומר : היום קצר והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים, והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק". ( אבות ב, ט"ו )


"והגית בו יומם ולילה" ( 
יהושע א',ח' )


רבי חנינא בן תרדיון אומר שנים שיושבין ואין ביניהן דברי תורה הרי זה מושב לצים שנאמר (תהלים א') ובמושב לצים לא ישב אבל שנים שיושבין ויש ביניהם דברי תורה שכינה ביניהם שנאמר (מלאכי ג') אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו אין לי אלא שנים מנין שאפילו  אחד שיושב ועוסק בתורה שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר שנאמר (
איכה ג') ישב בדד וידום כי נטל עליו. (אבות ג, ב')


רבי שמעון אומר המהלך בדרך שונה ומפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. ( אבות ג, ז)


אחד מגדולי אדמו"רי החסידות הטיף לתלמידיו: "אני רוצה שלא תגיעו לכלל חטא, לא מפני שזה אסור, אלא משום שלא יהיה לכם פנאי לחטוא..."


"אל תאמר לכשתפנה אשנה שמא לא תיפנה" (
אבות א',י"ד)


"אין לו לאדם אלא אותו יום ואותה שעה עיקר היות הזמן בחינת עתה"
(
ע"פ  ר' נחמן מברסלב)


"הזמן לעולם לא הולך לאיבוד. הולכים לאיבוד החיים של מי שמבזבז את הזמן" (
פילוסוף פורטוגזי )


הלוא הזמן בחיינו אינו נמדד כידוע על פי מספר שעותיו כי אם על פי סכום המעשים והמאורעות שהוא מכיל" (
דבורה בארון, יום בחייו של רמי )


"לבל יהיה יומי כתמול שלשום, לבל יהיה יומי עלי הרגל..."
(לאה גולדברג, משירי סוף הדרך)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT