הלכות האבלות בספירת העומר

הלכות ספירת העומר וימי הספירה עפ"י קיצור שולחן ערוך השלם לרבי גאנצפריד סימן ק"כ, סעיפים ו'-ט'          
 
 ו.  בימי הספירה מתו תלמידי רבי עקיבא בשלושים ושלושה יום, ולכן נוהגין בימים אלו קצת אבלות, שאין נושאים נשים ואין מסתפרים.
ויש חילוקי מנהגים במספר שלושים ושלושה ימים אלו: יש מקומות נוהגין שחושבין אותן מיום ראשון דספירה, ולכן אוסרין עד ל"ג בעומר. אך כשחל ראש חודש אייר בשבת, דיש בו שתי קדושות, קודושת שבת וקדושת ראש חודש, אז מתירין לישא וכן להסתפר בערב שבת וביום ל"ג בעומר; וכן משם ואילך מתירין, מפני שביום ל"ג בעומר פסקו מלמות, ולכן מרבים בו קצת שמחה ואין אומרים בו תחנון; שאף גם בו ביום מתו קצת - אמרינן מקצת היום ככולו, ולכן אין להסתפר או לישא עד לאחר שהאיר היום, ולא מבערב; אך כשחל ל"ג בעומר ביום ראשון,
מסתפרים בערב שבת שלפניו לכבוד השבת.

ז.  ויש מקומות שמתירין עד ראש חודש אייר ועד בכלל, שהן שישה עשר יום ונשארים שלושים ושלושה יום באיסור עד חג השבועות (ומסתפרין בערב החג); ומכל מקום ביום ל"ג בעומר בעצמו מתירין (וכשחל ביום ראשון, מתירין בערב שבת כמו שכתבנו לעיל). ויש מקומות שמתירין עד ראש חודש אייר ולא עד בכלל, וביום ראשון דראש חודש מתחיל האיסור, ויום ראשוןדהגבלה הוא הוא יום השלושים ושלושה, ואמרינן בו מקצת היום ככולו, ומותרין לישא ולהסתפר בהן, וגם ביום ל"ג בעומר מותרין (כמו שכתבנו לעיל) . וצריכים לנהוג בכל קהילה מנהג אחד ולא ישנו לעשות מקצתן כך ומצתן כך.

ח. הסנדק (הוא התופס את התינוק בשעת המילה) והמוהל ואבי הבן מותרין להסתפר ביום שלפני המילה סמוך לערב קודם ההליכה לבית הכנסת.

ט. לעשות שידוכין אפילו בסעודה, מותרים בכל הימים, אך ריקודים ומחולות אסורים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT