2. מה מבקש המשורר מירושלים?
  

3. אילו תקופות מוזכר ות בשיר?