Page 1 - המפלגות בישראל
P. 1
www.amit.org.il תורגבל תוחרזא תיתד תינויצ ךוניח תשר ת"ימא

: לארשיב תוגלפמ . ה 3 'ושדחמ תוכרעיה הרבע תונורחאה םינשב לארשיב תיתגלפמה תכרעמה
.רבעב ולעפש תוגלפמהמ קלח ומלענו תושדח תוגלפמ ורצונ : בחרנ ףקיהב

: תא איבהל ןתינ ,לארשיב תיתגלפמה תכרעמב יונישל םימרוגה ןיב

שאר תריחב ןיב דירפהל םיעיבצמה לש הייטנה - הלשממה שארל הרישיה הריחבה .'א
הגלפמה תא רוחבל ופידעה םיעיבצמה - היוצר הגלפמ תריחב ןיבל יוצר הלשממ
תוגלפמה לש ןחוכ הלע ךכמ האצותכ ,תילאירוטקס המרב םתוא תגציימה
ןוטלשה תוגלפמ ,תולודגה תוגלפמה לש ןחוכ שלחנו תוילאירוטקסה

יונישל ואיבה ולא םיעוריא – הצקא לא תדאפיתניאו 0,222 תנשב םולשה תוחיש ןולשיכ .'ב
ןהיתודמע תא שדחמ ןוחבל ולחה ןימימו לאמשמ תוגלפמו ,תילארשיה הרבחב יגולואידיא
,]הדובע – צ"רמ[ ינויצה לאמשה תא בריקש רבד ,ןהלש תו יגולואידיאה לש תוימושייה יבגל
.םיידדצ דח תונורתפ לש ןוויכלו ,תיטילופה הפמה זכרמל ,]דוכיל[ ןימיהו


: םייזכרמ םייוניש רפסמ הרבע לארשיב תיתגלפמה תכרעמה

תובקעב – תיטילופה הפמה לש יגולואידיאה זכרמל תולודגה תוגלפמה לש הזוזת הלח .'א
המק ו דוכילה תעונת הלצפתה , 0222 תנשב הזע תעוצרמ לארשי לש תוקתנתהה
וזכרתה הבו תיטילופה הפמה זכרמב המקמתהש ,)המידק( תפסונ הלודג הגלפמ
ואצי םהמ םאה ת ו גלפמ לש תועד ה מ וקחרתה םהיתועדש לאמשו ןימימ תסנכ ירבח
ומייקתהש תוריחבה תוכרעמ יתשב החוכ לע רומשל החילצה המידק תגלפמ[ כ"ח
,םהיתועדב הנימי וזז הדובעה תגלפמ ירב חמ קלח ,ףסונב .] 0222 ו - 0222 םינשב
.יטילופה זכרמב ושגפנו , הלאמש וזז דוכילה תגלפמ ירבח מ קלח ו

אל הדובעהו דוכילה – תוילאיר וטקס תוגלפמ תבוטל תולודגה תוגלפמה תושלחיה .'ב
הדובע,דוכיל( תולודגה תשולש וליפאו תסנכה לש םיטדנמה יצח תא רובעל וחילצה
תוגלפמה יתשל היהש הזל המודה םיטדנמ רפסמ גישהל וחילצה אל )המידקו
.)םיטדנמה רפסממ שילש ינשב וזחא רשאכ םינומשה תונשב תולודגה

- ינויצה לאמשה תוגלפמ לש תיטסרד הדירי הלח – ינויצה לאמשה תו גלפמ תוקמטצה .'ג
.דבלב רשע הששל תסנכה לש םיטדנמה רפסממ תיצחמ טעמכמ - הדובעהו צרמ

תוצעומה תירב ילועו תיתדה תונויצה - םירזגמ ינש לש יטילופה יוטיבב תושלחיה .'ד
תועצמאב ךכ לע רבגתהל ןויסינה ףא לע ,דואמ שלחנ ל"דפמה לש החוכ . רבעשל
םיעיבצמהמ קלח[ "ידוהיה תיבה" תמקה ןכמ רחאלו ימואלה דוחיאל תורבחתהה
. ]דוכילל עיבצהל ורבע תיתדה תונויצה לש םייתרוסמה
תושלחיה לש המוד ךילהת ורבע תוצעומה תירבמ םילועה תא וגצייש תוגלפמה יתש
וליאו דוכילה םע הילעב לארשי תגלפמ הגזמתה הליחת .הז רוטקסל ידעלבה גו צייב
הכפהו ילאירוטקסה גוציימ הקחרתה תונורחאה תוריחבב הקזחתהש ונתיב לארשי
הגלפמ ירבחו םיעיבצמ תניחבמ רתוי תנווגמ תויהל1

   1   2   3