Page 1 - שלטון מקומי בישראל
P. 1
www.amit.org.il תורגבל תוחרזא תיתד תינויצ ךוניח תשר ת"ימא

: )יזורדהו יברעה רזגמל( 'ב לוכשאב םיאשונ .'ו


: לארשיב ימוקמ ןוטלש . 1 'ו
.ותוירחא תחת אצמנה רוזאה לש םיימינפה םיניינעה לוהינ לע יארחא ימוקמה ןוטלשה
לכ טעמכ תללכנ ןהבש , תוימוקמ תויושר 151 - כמ בכרומ לארשיב ימוקמה ןוטלשה
.לארשי תייסולכוא


: םיירקיע םיגוס העבראל תוקלחתמ לארשיב תוימוקמה תויושרה
.] 12,222 לע הלוע םיבשותה רפסמ[ הייריע .'א
1,222 ןיב ענ ויבשות 'סמש יתליהק וא ירפכ ,ינוריע יפוא לעב בושי[ תימוקמ הצעומ .'ב
.] 12,222 ל -
.]םיוסמ יפרגואיג רוזיאב םייתליהקו םיירפכ םיבושיי 'סמ תדגאמ[ תירוזא הצעומ .'ג
.]ינוריע ןיב היישעת רוזא תלהנמה תושר[ תיתיישעת הצעומ .'דיוטיב ידיל םיאב ימוקמה ןוטלשה לש תוליעפב יכ ןייצל בושח

: םייטרקומד תונורקע רפסמ

: תיטילופה המצועה רוזיפ ןורקע )'א
תחא תושר ידיב חוכ לש ידימ לודג זוכיר היהי אלש ךכב לגוד יטרקומדה ןוטלשה
ןוטלשה תויוכמסמ קלח רוזיב .הרקבל היהי ןתינשו תוצירעמ ענמיהל הרטמב
לש תיטילופה המצועה תא תצקמב רזפל תרשפאמ ,ימוקמה ןוטלשה ידיל יזכרמה
.יזכרמה ןוטלשה


: תויושרה תדרפה ןורקע )'ב
.תימוקמה תושרב עצבמה ףוגכ םידקפתמ = וינגסו תושרה שאר
.)תקקוחמ תושר( םירחבנ תיבכ םידקפתמ = תושרה תצעומ


: םעה ןוטלש ןורקע )'ג
.ריעה לוהינל םהיגיצנ תא םירחוב תימוקמה תושרה יבשות

קתפ[ תסנכל תוריחבה תטישל המוד ,תוי ושרל תוריחבה תטיש התייה 1795 תנשל דע
קתפב םיבשותה םירחוב , 1791 תנשב וכרענש תוריחבהמ לחה .]םידמעומ המישרל דחא
.תושרה תצעומל ינשה קתפבו תושרה שארל דחא
02% - ב הכז אל דמעומ ףא םא .תושרה שארל רחבנ תולוקה ברימ תא לביקש דמעומה
.םייעובש כ ךות ףסונ בוביס ךרענ ,םירחובה תולוקמ1

   1   2   3   4