Page 1 - יסודות חוקתיים בישראל
P. 1
www.amit.org.il תורגבל תוחרזא תיתד תינויצ ךוניח תשר ת"ימא

: לארשי תנידמב רטשמה .'ד


: לארשיב םייתקוח תודוסי . 1 'ד


: תואמצעה תזרכה לש הדמעמ
.ןתלועפב ןוטלשה תויושר תוססבתמ וילע םיבושחה תודוסיה דחא תא הווהמ תואמצעה תזרכה
תנשמ דוסיה יקוח ינש תא הקקוח תסנכהש רחאל דואמ הרבג תואמצעה תזרכה לש התובישח
תויוכז יכ שרופמב עבקנ םהב ,]קוסיעה שפוח דוסי קוחו ,ותוריחו םדאה דובכ דוסי קוח[ 2991
."לארשי תנידמ תמקה לע הזרכהבש תונורקעה חורב" ודבוכי לארשיב םדאה
תזרכה לש יטפשמה הדמעמ תא תקזחמ דוסיה יקוח ינשב תנגועמה וז העיבק לש התועמשמ
תויוכזבו םיכרעב העיגפ וא הריתס םהב שיש םיקוח קקוחת אל תסנכה יכ אדוומו תואמצעה
.תואמצעה תזרכהב םינייוצמה


, 2991 תנשמ דוסיה יקוח וקקחנש ינפל דוע ולעפ הנידמה תויושר ,לעופב
: תואמצעה תזרכה חורב


: הזרכהה חורב םיקוח הקקוח תסנכה
.תובשה קוחב יוטיב ידיל אב רבדהו ,לארשי ץראל תולעל ידוהיל האירק שי ה זרכהב
יוטיב ידיל אב רבדהו ,ןימו עזג ,תד לדבה אלל ןויווש היהי םוקתש הנידמב יכ ןייוצמ הזרכהב
לכ לש םישודקה תומוקמה לע רומשת הנידמה יכ חטבוה הזרכהב .השיאה תויוכז ןויווש קוחב
.םישודקה תומוקמה לע הרימשה קוחב ה נגוע ןכא החטבההו ,תותדה

יטפשמה ץעויה ןתנ 48 תנשב : אמגודל[ תואמצעה תזרכה חורב תלעופ הלשממה םג
תריכמב היילפא םויקמ ענמיהל שי היפל ,ןוכישהו יוניבה דרשמל הייחנה ,רימז קחצי ,הלשממל
: םהיפל ת ואמצעה תזרכה תונורקע תא דגונ רבדהש םושמ ,םידוהי םניאשו םידוהיל תוריד
ץעויה תויחנה - ןימו עזג תד לדבה ילב םיחרזאה לכ ןיב רומג ינידמו יתרבח ןויווש םייקתי
.]הלשממה ידרשמ תא תובייחמ הלשממל יטפשמה

דגנ לאידקש האל צ"גב : אמגודל[ תואמצעה תזרכה לע ויתוקיספב ךמתסה צ"גב םג
איה .חופיק תנעטב 2941 תנשב צ"גבל הרתע לאידקש האל – תותד יניינעל רשה
תוצעומה ייונימ רושיאב תלפטמה םירשה תדעו םלוא ,םחוריב תיתדה הצעומל הרחבנ
לאידקש האל לש התריתע תא לביק צ"גב .השא התויה לשב היונימל הדגנתה תויתדה
דרשמ יכ ועבק םתטלחהב ,לכל הווש ןפואב סחייתהל שי תיטרקומד הנידמבש הנעטב
.]תואמצעה תליגמב יוטיב ידיל אבה ןויוושה ןורקעל דו גינב לעפ תותדה1

   1   2   3   4   5   6