טיפים והערות חשובות
א'. בכל השאלות שבהם התלמיד מתבקש ל"ציין והצג......הסבר את תשובתך בהתבסס

     על הקטע"  [מדובר בשאלות המופיעות בפרק הראשון של האירועים + בפרק 
     השלישי של האנסין + בפרק הרביעי של חצאי הארוע], התשובה צריכה לכלול בתוכה 
     את המרכיבים הבאים :

                    ציין = לציין את התשובה לשאלה [בלי הסבר למה קבעתי שזו התשובה].

                   הצג = לתת את ההגדרה למונח או למושג שהוזכר בציין.

                   הסבר = להביא ציטוט מהקטע ולהסביר כיצד למדנו מהציטוט שזוהי התשובה לשאלה.

לדוגמא :מורה הודיע לתלמידיו שבעוד שבוע ייערך "בוחן אכזרי" באזרחות על החומר 

              הנלמד. אחת התלמידות ניגשה למורה ואמרה לו : "אני פונה ללב שלך 
              ומבקשת לדחות את הבוחן לעוד שנתיים, מאחר שאם הבוחן ייערך בשבוע 
              הבא ייפגע השוויון בין התלמידות בכיתה, שכן בשבוע הבא יהיה הגמר של 
              האח הגדול, וכל התלמידות שצופות בתכנית לבטח לא יילמדו לבוחן ומשום כך 
              לא יצליחו בו, לעומת זאת התלמידות המעטות שלא צופות בתכנית, יהיו 
              פנויות ללמוד לבוחן". 
              ציין והצג איזה מובן של הדמוקרטיה בא לידי ביטוי בדברי התלמידה. 
              הסבר תשובתך בהתבסס על הקטע.

ציין = המובן של הדמוקרטיה שבא לידי ביטוי בדברי התלמידה הוא המובן המהותי.

הצג  = המובן המהותי בא לידי ביטוי כאשר שמים דגש על שמירת ערכים המקובלים

           בדמוקרטיה  [כמו השמירה על זכויות האדם והאזרח].
הסבר = בשאלה נאמר במפורש על ידי התלמידה כי היא מבקשת לדחות את הבוחן, שכן

             אם הוא ייערך בשבוע הבא : "ייפגע השוויון בין התלמידות בכיתה". התלמידה 
             הדגישה בדבריה את הזכות לשוויון שהיא ערך חשוב בדמוקרטיה, ולכן קבעתי 
             שהמובן של הדמוקרטיה שבא לידי ביטוי בדבריה הוא המובן המהותי, השם

             דגש על ערכים המקובלים בדמוקרטיה.

בפרק השני , בו התלמידים נשאלים שאלות ידע והבנה, התלמידים לא נדרשים , להביא לבסס את תשובתם, לפי : ציין הצג והסבר.

ב'. כששואלים בבחינה : "...איזה עיקרון דמוקרטי..." –  הכוונה לאחד מהעקרונות 
     הדמוקרטיים הבאים : 
   שלטון העם, פלורליזם, הסכמיות, סובלנות, 
    הכרעת הרוב, שוויון, הגבלת השלטון, שלטון  
    החוק, דמוקרטיה מתגוננת.

ג'. כששואלים בבחינה : "...
איזו זכות..." – הכוונה לאחת מזכויות : 

    האדם או האזרח או חברתיות או קבוצה
     בתשובה יש לציין את הזכות המדוייקת, אליה השאלה מתייחסת. 
     כלומר : אם התשובה היא הזכות לחופש דת, עליך לציין זכות זו במפורש, ולא לכתוב 
     הזכות לחירות או זכויות האדם.

  ד'. להלן מילות מפתח או משפטים חשובים, שבעזרתם ניתן לדעת מהו 
     נושא התשובה עליו אנו צריכים לענות : 

               אם כתוב בשאלה :

                                    הכוונה ל : 

"...איזה עיקרון..." [כשלא כתוב איזה עיקרון דמוקרטי]

אחריות ממשלתית משותפת, אחריות מיניסטריאלית, חסינות עניינית, חסינות אישית [דיונית פרוצדוראלית]

"...איזו הצדקה להקמת מדינת ישראל..."

היסטורית, מוסרית, רעיונית, משפטית בינ"ל

"...איזה מאפיין זהות..."

אזרחית, לאומית, דתית

"...איזה תנאי הכרחי למדינה..."

טריטוריה, אוכלוסייה, שלטון, ריבונות

"...איזה סוג של לאומיות..."

אתנית או פוליטית

"...איזה סוג של מדינה..."

הומוגנית, רוב ומיעוט, דו לאומית, רב לאומית

"...איזה מובן של הדמוקרטיה..." או "...איזה  מובן של שלטון החוק..."

פורמאלי או מהותי

"...איזו גישת מדיניות..." או  "...איזו גישה 
     חברתית-כלכלית..."

ליברלית או סוציאל דמוקרטית

"...איזו מדיניות..."

אפלייה, הבחנה, העדפה מתקנת

 "...איזה סוג של זכויות..."

זכויות חברתיות

"...איזה סוג של מדיניות רווחה..."

סלקטיבית / אוניברסאלית

"...איזו גישה לזכויות קבוצה..."

ליבראלית קיצונית, ליבראלית מתונה, מכירה בזכויות קבוצה

"...איזה תנאי/מאפיין הכרחי של בחירות..."

כלליות, שוות, חשאיות, מחזוריות, חופשיות

"...איזו שיטת בחירות..."

בחירות יחסיות [ארציות] או בחירות אזוריות [רוביות]

"...איזה סוג של אמצעי פיקוח..."

 

פורמאלי [הרשות המחוקקת, מבקר המדינה, נציב תלונות הציבור, הרשות השופטת], או בלתי פורמאלי [תקשורת, דעת קהל, אומנות]

"...איזה סוג של עבריינות..."

עבריינות : פלילית רגילה / אידיאולוגית / שלטונית

"...איזה סוג של סרבנות..."

מצפונית / פוליטית

"...איזה סוג של חוקה..."

פורמאלית / מטריאלית

"...איזה תפקיד של הכנסת..."

מחוקקת, מכוננת, בוחרת, מפקחת

"...איזה סוג של חסינות..."

ענייינית /אישית [דיונית פרוצדוראלית]

"...איזה דרג ממשלתי..."

נבחר / מנהלי בירוקרטי

"...איזו סמכות של הממשלה..."

שיורית /חקיקת משנה /חקיקת חירום

"...איזה סוג של משפט..."

אזרחי/ פלילי /חוקתי

"...איזה צו של בג"ץ..."

הביאס קורפוס, עשה/לא תעשה, בירור/איסור, "מי שמך" ?

"...איזו גישה למשמעות מרות החוק..." או "...גישה שיפוטית..."

הגישה הפורמליסטית או הגישה האקטיביסטית

"...איזו שיטה הנהוגה לרכישת אזרחות..."

דין הדם או דין הקרקע

"...איזו גישה בנוגע לאופייה היהודי של מדינת ישראל..."

מדינת התורה, דתית לאומית, מדינת לאום יהודית תרבותית, העם היהודי, היהודים, כלל אזרחיה

"...איזה גורם לשסע הדתי..."

שילוב חקיקה דתית בחוקים של המדינה, או צביונה של השבת ברשות הרבים או הכרה במעמדם של הזרם הקונסרבטיבי והזרם הרפורמי, או הגדרת מיהו יהודי, או שירות בחורי ישיבות חרדיות בצה"ל, או התערבות הממסד הרבני בפוליטיקה הישראלית, או סוגיית ההתיישבות ביש"ע

Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT