ראש חודש וברכת הלבנה

ראש חודש 

מצווה מיוחדת לראשי חודשים צוותה התורה רק בבית המקדש:
להקריב בו קרבן מוסף, חטאת ועולה ומנחה ונסכים, ולתקוע בחצוצרות.

מדרבנן צוו שיתפללו בו תפילת מוסף כנגד קרבן מוסף.
מנהג הוא לומר בראש חודש הלל.
ותיקנו גם כן לקרוא בו בתורה בפרשת ראש חודש, ולהוסיף "יעלה ויבא" בתפילה ובברכת המזון.

שלחו ברכה לראש חודש 

מנהגי ראש חודש ומקורותיהם, אתר דעת
ראש חודש חג הנשים, הילדים, והעניים ,הרב כהנא
ראש חודש - ויקיפדיה
יומיים ראש חודש, ישיבה
Ynet - ראש חודש - אנציקלופדיה
מצגת בנושא סוד אורך חידוש הלבנה

​​
ברכת הלבנה

חכמים תיקנו שיש לברך בלילה את ברכת הלבנה, להודות לה' על האור המתחדש ובא. 
יש מברכים מיד בתחילת החודש, ויש המברכים רק אחרי שעברו שלושה ימים מן המולד, מפני שלפני כן אור הירח חלש ואין נהנים הנאה ניכרת מאורו. 
ויש המברכים רק אחרי שעברו שבעה ימים מן המולד. 
ולכל השיטות מברכים ברכת הלבנה רק עד חצי החודש. 
עבר חצי החודש ולא ברך - הפסיד את המצווה.


האם במשפחתכם מברכים על הלבנה?

​​

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT