Page 1 - index
P. 1
!ןוכנ רוחבל האבה הנשל םידומיל םוקמ םישפחמש ימל םיללכ הרשע תועש םכדלי ההשי וב םידומיל דסומ רוחבל םכילע .םכדליל םיאתמה רפסה תיב תריחבב םיטבלתמ םתא םירוהכ 4
ד"עשתה ףרוח ד"סב

רתויב םיאתמה רפסה תיב תא רוחבל

רפס תיב םיקדוב תמאב ךיא וא
.13:30 העשה רחאל םימייתסמ םידומילה םא ךכמ רתוי ףאו ,הנשב תועש 1,600 טעמכ ,וייחמ תובר


.ילאדיאה רפסה תיב תריחבב םכדיב
'ט-ו 'ז התיכל רבעמה תארקל םידומיל םוקמ תריחבל ךירדמ תועדומב םכל םירפסמש המל ונימאת לא ועייסיש תולאש ףאו תוצע ,םירמאמ הז ןויליגב םכרובע ונזכיר .ול ץעיילו םכדליל עייסל םישקבתמ םירוהה םתא
תומוקמה תא קודבל וכל .םינותיעב םוסרפבו
ךכו ,םכתב/םכנבל ןולאשה תא וריבעה ןכמ רחאל ,)םאהו באה תובושת ןיב דירפהל םג ןתינ( םכיתובושת תא ומשר
שיש תודסומ שי .םייניע הארמ בוט ,םייטנוולרה .הטלחהה תא לבקל רתוי לק םכדלילו םכל היהי וזכ הרוצב .םירעפ םימייק ןכיהו םימיכסמ םתא ןכיה תוארל ולכות
ולאכ שי .הריאמ תוחפ תואיצמהו בוט םש םהל החלצהב
הדובע םש שי לבא תיתייעב תימדתמ םילבוסש
לוכי הז .קודבל יאדכ .תניוצמ תידומילו תיכוניח הדליה/דליה תוסחייתה םירוהה תוסחייתה רתויב םיאתמה רפסה תיב תא רוחבל
.םכדיתע לע עיפשהל
ץפח ובילש םוקמב הילאמ הלוע תבהלש אהתש דע קילדמ .יללכה ןוויכה יפל םיקדבנה תודסומה תא ןנסל וסנ
רדלא ןונמא ר"ד ולרש לבוי ברה םירזוחש וזכ וא היימינפ םע הבישי ?הבישי וא ןוכית 3 2 1 3 2 1
ת"ימא תשר ל"כנמ ת"ימא תשר לש תינחורה הצעומה רבחו ,היתב רפכ – "לואש תורוא" ת"ימא רדסהה תבישי שאר תוניוצמ לע שגד ובש םוקמ ?םוי םוי התיבה הנממ אל בושח אל בושח

ףא לעש הדבועה ומכ ,תוימינפ תולבגמ םג תומייק .עגמב םתיא םיאתמה ךוניח תיב דליל םירחוב דציכ..." תודסומה תא םתנניסש ירחא ?ליגר רפס תיב וא בושח רדסב דואמ בושח רדסב דואמ
ללכ
ללכ
הרידא תובישח תמייק הרות דומיל תווצמב ונא ןיא .ויפואו וביט תא תואדווב םיעדוי ונא ןיא ,ונלש דליב רבודמש המיאתמה השיא ול םירחובש יפכ קוידב ?ול .קודבל ולחה ,םימיאתמהו םייזכרמה
םדא דמלי םלועל" :דליה לש ויתושגרלו ויתושוחתל האנ גוויז רוצייש ,רפסה תיב לע ,רומאל ,השיאה לע הברה םיעדוי םלוא ,תכרפומ תעמשנ וזה היגולנאה .ול בצמ המ תוארל וכל רפס תיב קודבל םיאב םתאשכ ?תיבל בורק היהי רפסה תיבש ךל בושח המכ דע
.)א טי הרז הדובע(" ...ץפח ובלש םוקמב הרות םנמא ונממ אצי המו דליה היהי ימ הלאשה .םידדצה ינש לש םיצעמו תיבל דליה ןיב ךודישב רבודמ ןכא השעמל ,ןורדסמה הארנ ךיא :הנבמה לע הרימשהו ןויקינה
הלאשהש יפכ קוידב .תמיוסמ הדימב קר םלוא ,ךוניחה תיבב היולת תואחסונ וב ןיאש םוחתב רבודמ ,ןכא .ךוניחה ךרדב .תותיכה תוארנ ךיאו ,םיתורישה םיארנ ךיא הניחבמ( רפסה תיבב םידומילה תביבס ךל הבושח המכ דע
םדקי אלו ליעוי אל ,היהיש לככ הלועמ ,רפס תיב קר אל ךא ,ולש גוזה ןבב תמיוסמ הדימב היולת היהי אוה םדא הזיא ןתינ תאז לכבו ,תויעמשמ דח תועיבק וא הז .םידימלתהמ ול תפכאש הארנכ .ךכל גאד והשימ ,םיריבס םיארנ םיתורישהש םוקמב ללכ ?)המודכו תומדקתמ תותיכ ,תיטתסא ,תינבמ
.םוקמה לא ורשקנ אל ובילו ושפנ םא דימלתה תא אלו ,םישקבמ ונא ונדובכ תא אלש ךכב ליחתהל ךירצ ןוידה .ךכב תריחבל יחרכה יאנת .םירבד המכ וילע רמול .ךוניחל הגאדו הבשחמ םג םוקמב שיש יוכיסה תא ריבגמ
ודצמ היצביטומו ןוצר תשרוד תיתועמשמ הדימל ?רפסה תיבב ךורא םידומיל םוי םויק ךל בושח המכ דע
דומיל םוקמב קרו ךא םירשפאתמה ,דימלתה לש דמול וא תמיוסמ החפשמ םע ןתחתה ונידליש ךכ לע הוואגה תא .תולבגמב הרכה אוה םיאתמ רפס תיב הווש – םכל םיאתמ הארמהו ןונגסה םא .םיארנ םה ךיא ואר .ב"י תותיכ ידימלת לע ולכתסה
הביחרמה החמש ךותמ דומיל רשפאמה ,בוהא "...ונלש בלה תמושת זכרמב דמועה אוה אוה – דליה .יתרקוי םוקמב תוינוציח ,תונווגמו תובר הז אשונב תולבגמה וכל ,םינש שש דועב תוארהל םיצור םתייה קוידב הככ אל םא ,םוקמה לע יבויח ןפואב בושחל ?רפסה תיבב םיידומילה םיגשיהה תמר ךל הבושח המכ דע
.םדא לש ותעד "הליחת הבשחמב" ת"ימא רתאב - אלמה רמאמה םידמועה רפסה יתב תמישר איה תינוציח הלבגמל המגוד .תוימינפו .םככרדל
םיאב ונאש גוזה ינב תמישרל לבגומ ךודישש יפכ קוידב .ונתריחבל ,תיביטנרטלא הארוהל תורשפאה ךל הבושח המכ דע
םדליל םירוהה ןיב גולאיד םויקו םידליה ףותיש ןאכ םירומה םאה – םכמצע תא ולאשת ךכ רחאו םירומלו להנמל ובישקה ,הלהנהה תא ועמש ?רזע ירועישו תינטרפ הכימת
תלבקל סיסבה אוה – םינושה וילוקיש לע דומילה םוקמ תריחב ךילהתב ןיינעתמ יכוניחה תווצה םאה ?םהמ ול תפכא ?םידימלתה תא בהוא להנמה םאה ?דמלל םיבהוא
דומילה םוקמל םידליה "תכלוה" ןיב ןוכנה "דוקירה" אוה ףותישה .הטלחהה ?די רחאלכ ותבוח תא אלממ וא ,םוקמב ?םיבשחמבו היגולונכטב שומישה ךל בושח המכ דע
.םהידלי לש םהיתושוחתו "םביל ץפח" ןיבל ,רתויב בוטכ םהירוהל הארנה יתליהק ךוניח ףד ירועיש המכ קודבי ארמגה ול הבושחש ימ .רפסה תיבב שגד םימש המ לע להנמה תא ולאש ?שדוקה תועוצקמב ידומיל רובגת ךל בושח המכ דע
טקל םירוהלו םידימלתל םישיגמ ונא ,רפסה יתבל םושירה תנוע תחיתפ םע טהר ינד םיבושחש ימ ?םתוא םיחירכמ אלשכ םג שרדמה תיבב םיאצמנ םידימלתה םאה .ןאכ שי ימוי רומשו רוזג
תיב תריחב ךילהת בייחמש שארה דבוכל .אשונב תובשחמו תונבות ,תוצע ת"ימא תשר ,יגוגדפ ל״כנמס הפלחש הנשב ומייסש םידימלת המכ לאשיו ,תוהובגה תותיכב םידמלמ המ קודבי םיעדמה ול ?םידומילה תועשל רבעמ תוליעפה ךל הבושח המכ דע
.תרחא תיוזמ םג ןינעה לע תולכתסה םע ךויח ףיסוהל ונשקיב ,ךוניח .תודיחי שמח לש םידומיל תמרב הימיכבו הקיזיפב ,םיבשחמב ונחבנ ,הקיזומ ןוגכ תובחרומ דומיל תוינכת ךל תובושח המכ דע
הנוכנ הריחבל הליפתבו החלצהב .םתיב תא וב וארי הליהקה ינבו ירוה לכש אוה ךוניחה תיב לש ודיקפת 1 םנב רובע םיצור םירוהה לכש םלוע לש ועבט םיבהוא םה םאה ?םיצורמ םה םאה .רפסה תיבב םידמולש םידימלתל םגו םירוהל ןופלט ומירה ?דועו היגולונכט ,תונמוא
רדלא ןונמא ר"ד לש דואמ בחר ןווגמל ומצע תא םיאתהל ךוניחה תיב לש ודיקפת ושפחיש יעבט ךא ,ןכ לע רשא .רתויב בוטה תא ,םהמ תפכא רפסה תיבל – רפסה תיבמ םהל תפכא םא – ללכ ךרדב ?רפסה תיב תא םיאנוש וא ?רפסה תיבב תיתרבחה תוליעפה ךל הבושח המכ דע
ת"ימא ל"כנמ .םייכוניח םיכרצ לשו םידימלת ןכלו .רתויב בוטה ךוניחה תיב תא םנב ליבשב .הקידב הווש רבכש םוקמ הזו
ותתכי ,'ט התיכל וא 'ז התיכל םושירה תארקל ולכוי םירוהה – םוקמב םינש שש ירחא .רפסה תיב רגוב לש החפשמל ןפלטל םכירוהמ ושקב ?תויגשיהו תויתורחת לש השוחת ךל הבושח המכ דע
םייכוניח םיכרצ ילעב םינוש םידימלתש אוה ךוניחה תיב לש ודיקפת
.תיבב וב ושיגרי םינווגמ לע ,ץראה יבחרב םנבו םאה ,באה םהילגר תא .ערל וא בוטל .םוקמה לע לוכה טעמכ םכל רפסל ?רפסה תיבב םירוהה תוברועמ ךל הבושח המכ דע
.םיבוטה ךוניחה יתבמ דחאל לבקתהל תנמ ךרדב זא( ןגרואמה רוקיבה םויב קר אל – ) םוקמב לכוא רדח שי םא( לכואה תא םג וקדבתש יאדכ
םהיכרצלו םידימלתל בושק תויהל ךוניחה תיב תא בייחת תאז הסיפת איה ליעלש החיתפה ירוחאמ תדמועה החנהה .םושלשו לומתא היה לכואה ךיא 'ח וא 'ז תותיכב םידימלתה תא ולאש ,)ןיוצמ היהי אוה ללכ תועצמאב( רפסה תיב םע ףטוש רשק ךל בושח המכ דע
םיכרצ םע דדומתהל תנמ לע םינווגמ םייכוניח םילכ חתפלו ,םייכוניחה םיאכז םה ןכ לע רשאו ,םיבוט ךוניח יתב שיש ?)דועו ינורטקלא ראוד ,ינופלט רשק
.םינווגמ םייכוניח ?םויה ףוסב תואסכ ןאכ םימירמ םאה – הנטק הלאשל קר .ןויקינה ת/דבוע תא ושפח
דיקפתה .״םימיאתמ״ םידימלת קר לבקל ןזוא ,תוישיא תוחיש ,תישגר הכימת ךל םיבושח המכ דע
ילעב םידימלתל תוינכות חתפל ךוניחה יתב תא בייחת תאז הסיפת תיבב דומלל ״םיאתמ״ ןבהש חיכוהל אוה הז הרקמב םנבו םירוהה לש ?םידימלתה לש םיידוחיי םיכרצל הנעמו תבשק
.םירגתאמ םידימלתל תוינכות דצל ,תולודג תופיאש .בוטה ךוניחה
ימ" לש טופישב אלו ךוניחב קוסעל ךוניחה תיב תא בייחת תאז הסיפת .דוסיה ןמ תאז הסיפת רערעל שקבמ ינא
."אל ימו םיאתמ :בוט ךוניח תיבב דומלל ״םימיאתמ״ םניאש םידימלתה לע לאשנ תישאר
ךוניחה תיב תא המצעל רוחבל היגיהנמו הליהקה תא בייחת תאז הסיפת ?בוט ךוניחל םיאכז םניא םה םאה
.הלש
.וננב רובע בטימה תא םישוע ונא״ :תוטשפב םירוהה ונעי תאז הלאש לע
לע היהי ,ךוניחה תיב ןיבו היגיהנמו הליהקה ןיב תירב התרכנש עגרמ .״ונילע תלטומ הנניא םירחא םידליל תוירחאה
ןבומכ טעמל( הליהקה ידימלת ללכל בחר יכוניח הנעמ תתל ךוניחה תיב :תולאש רפסמ ררוענ ךכ לע
דדועל היהי הליהקה לעו ,)ידוחיי יכוניח הנעמ שרדנ םהב םידדוב םירקמ
.ךוניחה תיבב תיכוניחה היישעל םיפתוש תויהל הירבח תא ונניא רבכ םכנב יכ טילחי בוטה ךוניחה תיב םיוסמ בלשב םא ושעת המ
?וב דומלל ״םיאתמ״
ךוניחה תיב לש ודיקפתש ןבומ יכ שיגדא ,קפס רסה ןעמלו ,םויס ינפל
אוה וב םוקמהמ דימלת לכ םדקלו ךנחל רקיעב אלא ליכהל קר אל ״םיאתמ״ ונניא רבכ אוהש םיוסמ בלשב טילחי םכנב םא ושעת המו
.אצמנ ?הז בוט ךוניח תיבב דומלל
ךוניח יתבב ודמלש ״םימיאתמ״ םינב השולש רחאל םא ושעת המו
בייחתו םיימוקמה ךוניחה יתב תא קזחת ליעלש תיכוניחה הסיפתה
חתפתיש יכוניחה הנעמה .תוימוקמה תוליהקל בחר הנעמ תתל םתוא ?״םיאתמ״ תוחפ תצק דלי םכל דלונ ,םיבוט
יתועמשמ ןפואב ןיטקיו ,ליכמ רתוי הברה היהי תאז הסיפת יפ לע ,םמצע תא םישפחמה ליעל יתגצהש הסיפתה יטלפנ תא םיריכמ ונלוכ
.הדירמו הרישנ לש תועפות .םהילא ועיגיש ונרעיש אלש תוזוחמל םיתיעל םיעיגמו
״?ךוניח תיב םירחוב ךיא״ :הלאשל .ןיטולחל תרחא הסיפת עיצהל שקבמ ינא

ןווגמל יכוניח הנעמ תתל עדויש ךוניחה תיב תא םירחוב יכ ,בישנ תיבל םידימלתה אלו ,םידימלתל םיאתהל ךירצ ךוניחה תיב ,יתנבהל
.הליהקה ינב לש ירשפאה רתויב בחרה .ךוניחה
דומללו תרשמ אוה התואש הליהקה תא ריכהל ךוניחה תיב לש ודיקפת
דחאכ םינבו תונבל הנווכה ךא ,םנבו םירוהה םירכזומ רמאמב 1 .התוא םדקל ךיא
ןיעידומ םינב ת"ימא ךוניחה תיב -"םילגלג לע תוגיהנמ" רועיש


סמס ת"וש


ידכ דומלל הצור ינא ובש ס"היבל תכלל יאדכ יתמ ס"היבמ תומשרתה שפנב יולת לוכה ,םיישק ןהל רוצית אקוודש תונב שיו ,דואמ ןהל םיאתת היימינפ המיכסמ אל ינאו םיוסמ רפס תיבל ךלאש םיצור יירוה םירוה דוביכ

,חותפ םויב אלו ליגר םידומיל םויב רפסה תיבב ירייס :ת ?ונממ םשרתהל םע ףתושמ גולאידב ןבומכ ,תונורסחו תונורתי םושרל םיצילממ ונא .הדימלתה תא ןיבהלו ךלש םילוקישה תא םהל ריבסהל יסנ ,ךיירוה םע יבש :ת .םתיא
.הקספהב תמייקתמ תוליעפ לש גוס הזיא יאר ,הקספהה ןמזב ירייס הבשחמב" תעה בתכב עיפומה ,ןוטיב ימת לש הרמאמב ןייעל ילכות .םירוהה .רשיה ךרד תא יאצמתש ינחוטבו ,םהלש םילוקישה
.תבשה םסרפתהש ת"ימא תשר לש "הליחת
,םיעטו בוט לכוא איבה םשריהל ךלוה ינא וילאש רפסה תיב בוט לכוא לולסמב דומלל הצור ינא יתבישיה לולסמל יתוא ולביק אל
בוטה םוקמה הז הדעסמ שפחמ התא םא :ת .םשל םשריהל םיצור םלוכ ,שלח רפס תיב יירוגמ םוקמב ימוקמה רפסה תיבב תובשחתה תאצמו תעגי :ת .ינרותו קזח קיפסמ אל ינא יכ יתלבקתה אל לבא ,יתבישיה
בוטה ס"היבל ךלנ ונלוכ םא םלוא ,רתוי בוט רפס תיב יירוגמל ץוחמ וליאו .ינב רתוות לא... ןימאת
.םיפסונ םיניינע דוע קודבת ךוניח תיב שפחמ התא םא ,ךליבשב רתויב
,ינב תלאש הלודג הלאש !ךירשא :ת !רגסיי הנוכשבש ס"היב ,ריעל ץוחמ רתוי ,םינויצ הז בושח יכה םשריהל ךלוה ינא וילאש רפסה תיבב ...םינשרח
וא ילש ,דומלל ןכיה טילחהל תוכמסה ימ לש ,'ז התיכב דלי ינא תוכמס םלוא ,דואמ הבוט הדימ איה הבוט הרבח לע עיפשהלו רפסה תיב ךותב ראשיהל
םהש יאדווב ךא ,ךירוה לש איה תיתועמשמה הטלחהה :ת ?ילש םירוהה לש .ךתליהק בר םעו ךירוה םע ץעייתהל םיצילממ ונא םא :ת .םיגשיהו םידומילמ ץוח רחא רבד םוש ןיא .םידמול קר םויה לכו
םע ךוניח תיב םג שפחמ התא םא .םוקמה הז ,םינויצל תשורח תיב שפחמ התא
ךרובע רתויב הבוטה הטלחהה תא וטילחי ףוסבו ,ךיתונוצרו ךילוקישל ובישקי תסיפת יל ונקי ובש םוקמב דומלל הצור ינא ןיד ךרוע תויהל הצור .ףסונ רפס תיב שפח ,תיתרבח העפשהו המשנ
.רתויב ךל םיאתמה רפסה תיב תאיצמב
טפשמו הרבחל ס"היב תא קודב :ת .דועו טפשמ ,הרבחב תעגונה םלוע הצור ךכ לכ אל ינאש רפס תיבל םיכלוה ילש םירבחה לכ יתרבח ץחל
רכש םולשת םלוא תמיוסמ הבישיל יתמשרנ ...ונל הלוע הז המכ .הננער ריעב היתב רפכ ת"ימא ךירוה םע ץעייתה ךא ,םרזה דגנ תוחשל ץלמומ :ת ?תושעל המ .וב תויהל
.יפסכה לטנב דומעל דואמ השק יירוהלש עדוי ינאו דואמ הובג דומילה ךא יירוגמ םוקממ דואמ קוחרה םוקמב דומלל הצור ינא קוחר םוקמ ,יוצרה םידומילה םוקמ לש םילוקיש תללוכה ,וז הטלחהב הליהקה בר םעו
הלקה ןוחבל וסנת ,ךירוה לש תיפסכה האצוהל שיגר ךנהש ינב ךחכ רשיי :ת רתוי הלועמ ךוניח תלבק םשלש קספ ם"במרה :ת .תנכוסמ םשל ךרדה .דועו שדח םוקמב דבל ליחתהל תלוכיה
תויולעה םש ,יתבישי לולסמ שי םהבש ךוניח יתב ןוחבל ולכות וא ,דומיל רכשב ךלש הליהקה בר םעו ךירוה םע ץעייתה .ונתשה םיאנתה ךא ,דליה תא ןכסל ןיא .יל םיאתמה םוקמה אל הזש השיגרמו 'ט התיכב ינא ס"יב ףילחהל
.רתוי תוכומנ "הליחת הבשחמב" תעה בתכב םסרפתהש רניבא עשילא ברה לש ורמאמב ןייעו הריחבה תא ןקתל תורשפאה תא תוריהזב ןוחבל יאדכו תועטל רתומ :ת
זא ,םיממעשמ םה יכ ...תיב ירועיש ןיכהל בהוא אל ינא תיב ירועיש .ת"ימא תשר לש .רחא םוקמל רובעלו
תיב להנמ היהתו לדגתשכש חוטב ינא :ת ?תכלל יאדכ רפס תיב הזיאל ראות םע ב"י התיכ םייסל הצור ינא רפסה תיבב ןמזה לע לבח ןושאר ראות אלל הנפלוא וא היימינפ םע הנפלוא ,ףידע המ היימינפ םע הנפלוא םיאלמה םירמאמל הסינכל ,רואנ יסוי ,ךייר תירונ ,ןיילק קילומש ,ןטיבא ריאמ ברה :תכרעמ
.ךלש רפסה תיבל חלשא ילש םידכנה תאו ,הזכ רפס תיב םיקהל לכות ,רפס .ןד שוג - ןליא רב ת"ימא רפס תיב תא קודבל םיצילממ ונא :ת .ןושאר םע הנפלואש תונב שי ,יתב תלאש דואמ תבכרומ הלאש :ת ?היימינפ ץיבוקסומ לט :תינושל הכירע | תרמיז תידוהי ,ןיטקיט הנדע
דוקרבה תא וקרס
ירוא ןב ןנחלא :רייצ ,רוצ ןתמ :בתכ - סקימוק | רידשא וידוטס - הקיפרג| www.amit.org.il | 03-9123123 | הוקת חתפ 28 םיבכמה | ת"ימא תשר | www.amit.org.il | 03-9123123 | הוקת חתפ 28 םיבכמה | ת"ימא תשר
   1   2   3   4