Page 1 - עשייה אמיתית שבועות
P. 1
ד"סב
!לארשי תיב לכל חמש תועובש גח
תיתימא היישע


ה"עשתה ןויס | 24 ןויליג


תודות 90

תקבחמ תילארשיה הרבחה" :הנידמה אישנ

"שדוק תדובע לש הנש 90 לע ת"ימא תושנ תאדובכל אישנה תיבב םינפה תלבקב ,קיזיא יבד ד"וע ת"ימא תאישנו רדלא ןונמא ר"ד ת"ימא ל"כנמ ,הנידמה אישנ
הלתו ת"ימא רגוב ד"יה ןידלוג רדה ל"הצ ןיצק ןיכהש טלש לש קתעה םיאבהמ לביק אישנה .ת"ימא לש 90-ה תגיגח
"ךויח םע סנכיהל אנ" ורדח תלד לע ותוא

:רוא הקילדמ :תומולחה תתיכ :היגוגה
תדימלת ןילוסא רוא ת"ימא ידימלת רפסה תיב

הקילדמ ,וכע ת"ימא התיכה תא םיבצעמ דיתעה לש
האושמ
16 דומע 12-13 דומע 4-5 דומע

ינוטרסב ופצו וקרס 7 'מע - תועובש לילל דומיל ףד ףרוצמ
"תיתימא היישע" תונרג רימת ברה תאמ - "תורודל ותועמשמו יניס רה דמעמ"
   1   2   3   4   5   6