Page 1 - עשייה אמיתית 23 - חנוכה תשעה
P. 1
ד"סב
!לארשי תיב לכל חמש םירוא גח
תיתימא היישע


ה"עשתה הכונח | 23 ןויליגרחמה לש רפסה יתב תא םינוב :ת"ימא


הדימלה תא ליעפהלו תונבל ולחה רפסה יתבב םירומה
6 דומע - 21-ה האמה לש תינשדחהב"הראב דרווראה תטיסרבינואב ךוניחה יחמומ לצא רוקיבב ת"ימא תלהנהזוע" שרדמ תיב המק ת"ימאב :דחוימ היילע
ןגס נ"על "הונעו לוצלצה תא ולטיב - םחורי תיתועמשמ

תיבב ןידלוג רדה םיליגרה םירועישה תאו תורגבל תואכזב
םינב ת"ימא ךוניחה האמב םידמול ךכ - ת"ימא תשרב
16 דומע ןיעידומ 9 דומע תחאו םירשעה 4 דומע
ינוטרסב ופצו וקרס החפשמה לכל הלעפהו הרות ירבד
"תיתימא היישע" 2 דומע - תורנה תקלדהל
   1   2   3   4   5   6